Trung cấp, dạy nghề (TC, TCN)

Cần tốt nghiệp cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hay tương đương để có thể học nghề, trung cấp.