Giáo dục mầm non (GDMN)

Giáo dục nhà trẻ và Giáo dục mẫu giáo. Tên tiếng Anh/Mỹ sử dụng trong khối mầm non:

  • Pre-Primary School: 6 weeks – 6 years old
  • Nursery School (US & UK):  0 months – 5 years old
  • Daycare (US): 0 months – 2½ years old
  • Preschool/Playschool (US & UK): 2 – 5 years old
  • Pre-K (Pre-Kindergarten): 4 – 5 years old
  • Kindergarten (US): 5-6 years old

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo, tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.