Giáo dục phổ thông (GDPT)

Tên tiếng Anh/Mỹ bậc Giáo dục Phổ thông: General Education.