Tiểu học (TH)

Tên tiếng Anh/Mỹ trường Tiểu học (TH): Primary School, Elementary School.

Cấp tiểu học (TH) bắt đầu năm 6 tuổi đến hết năm 10 tuổi. Cấp I là một cấp học phổ cập, gồm có 5 trình độ, từ lớp 1 đến lớp 5. Đây là cấp học bắt buộc đối với mọi công dân.

Học sinh phải học các môn sau: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, 2, và 3), Khoa học, Lịch sử và Địa lý (lớp 4 và 5), Âm nhạc, Mỹ thuật, Đạo đức, Thể dục, Tin học và Công nghệ (lớp 3, 4, 5), Ngoại ngữ (bắt buộc với lớp 3, 4, 5 và tự chọn với lớp 1, 2), Hoạt động Trải nghiệm.

Để kết thúc bậc tiểu học, học sinh được xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học bằng các thành tích được tích lũy trong 5 năm.

Có vẻ chúng tôi không tìm thấy kết quả mà bạn yêu cầu. Hãy tìm lại nhé!