Trung học (TrH)

Tên tiếng Anh/Mỹ trường Trung học (TrH): Secondary School, Grammar School.