Khối thi & Tổ hợp môn xét tuyển Đại học, Cao đẳng

Mã tổ hợp môn là những ký hiệu nhận biết khối thi bao gồm chữ và số. Phần chữ để nhận biết khối thi: A, B, C, D, H,… và phần số để nhận biết tổ hợp môn: A01, A02, B01, B02, D01,… Những mã tổ hợp được quy định theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp các em học sinh dễ dàng lựa chọn chính xác khối thi hơn.